Brand Model Capacity Condition Code
5m View Mast, battery 48V-450Ah .
Xe nâng điện KOMATSU FB20EX-11 (HGL200494) new
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Used HGL200494
5m View Mast, battery 48V-400Ah, PS Side-Shift .
Xe nâng điện KOMATSU FB15EX-11 (HGL150480) new
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Used HGL150480
View Triplex Mast 3.5m, battery 48V – 280Ah.
Xe nâng điện KOMATSU FB15RL-14 (HGL150495) new
KOMATSU FB15RL-14 1500kg Used HGL150495
5m View Mast PS Side-Shift .
Xe nâng điện KOMATSU FB15EX-8 (HGL150490) new
KOMATSU FB15EX-8 1500kg Used HGL150490
5m View Mast PS Side-Shift .
Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 (HGL250489) new
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250489
5m View Mast PS Side-Shift .
Xe nâng điện KOMATSU FE25-1 (HGL250473) new
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250473
5m View Mast PS Side-Shift 48V-700Ah.
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Used HGL250062
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Used HGL150289
3.5m View Mast PS 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Used HGL150290
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Used HGL150291
3.5m View Mast, Side-Shift, 48V-400Ah.
KOMATSU FB15EX-11 1500kg Used HGL250292
3.5m View Mast, 48V-700Ah.
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Used HGL200293
3.5m View Mast, Carton Clamp, Side-Shift, 48V-700Ah.
KOMATSU FB20EX-11 2000kg Used HGL200294
3m View Mast, có Side-Shift, 48V.
KOMATSU FB25EX-11 2500kg Used HGL250295
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Used HGL250296
3m View Mast, Double Pallet Handler, 48V-480Ah.
KOMATSU FB25HB-11 2500kg Used HGL250297
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250298
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250299
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250300
4m View Mast, 72V.
KOMATSU FE25-1 2500kg Used HGL250301
3.5m View Mast, 72V-600Ah.
KOMATSU FB30-10 3000kg Used HGL300306